يك هزار و 200 كنتور هوشمند بر روي چاه هاي آب كشاورزي كردستان نصب گرديد

  • به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي كردستان، در راستاي اجراي قانون توزيع عادلانه آب و اجراي دستورالعمل هاي صادره از وزارت نيرو و شركت مديريت منابع آب ايران، شركت آب منطقه اي كردستان تعداد 1200 دستگاه كنتور هوشمند بر روي چاههاي آب كشاورزي بويژه در دشتهاي ممنوعه شرق استان نصب نمود.

    شايان ذكر است از اين تعداد كنتور نصب شده، تعداد 1033 مورد مربوط به دشتهاي ممنوعه استان كردستان بوده و بيشتر ميزان كنتور نصب شده مربوط به شهرستان قروه و در دشت ممنوعه اين شهرستان با تعداد 644 مورد مي باشد.

    كنتورهاي هوشمند، ميزان برداشت آب از هرچاه را مطابق پروانه بهره برداري و دقيقاً برابر ميزان حجم برداشت ساليانه مندرج در پروانه مزبور تنظيم نموده و از برداشت اضافي و افزايش سطح زيركشت جلوگيري مي نمايد و آب برداشتي از چاهها را اندازه گيري مي نمايد.

    طبق برنامه ريزي صورت گرفته اين كنتورها ابتدا در دشتهاي ممنوعه شرق استان و بر روي چاههاي عميقي نصب شد كه داراي آبدهي بالا بوده و يا توسط گروههاي گشت و بازرسي مشخص شده كه داراي اضافه برداشت مي باشند.

    با نصب 1200 دستگاه كنتور هوشمند، به ميزان 33 درصد از كل چاههاي برقي آب استان كنتوردار شده و اين روند درسالهاي آتي با سرعت بيشتري انجام خواهد گرفت كه اين مهم گامي ارزشمند در كنترل اضافه برداشت از چاههاي آب و جلوگيري از افت بيشتر سطح آبهاي زيرزميني خواهد بود.