شبکه های برق

 • حداث شبکه های KV20 زمینی و هوایی طبق نقشه های تایید شده و رعایت کلیه استانداردهای وزارت نیرو در قسمت احداث شبکه های فشار متوسط با نظارت کامل  اداره برق و اخذ تاییدیه های مربوطه

   

  پروژه های شرکت که در این بخش انجام شده و به پایان رسیده اند بشرح ذیل می باشد:

   1. احداث شبکه kv20 شهرک صنعتی بهاران 1 و 2 به طول 10 km ( ش ق 7403 مورخ 29/8/85 ، ش ق 6195 مورخ 30/5/86)
   2. احداث شبکه kv20 شهرک صنعتی نهاوند به طول km5 ( ش ق 2770 مورخ 22/3/86)
   3. احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی رزن به طول km4 ( ش ق 2140 مورخ 3/3/86)
   4. احداث شبکه kv20 شهرک صنعتی شوشاب ملایر به طول km2.5 ( ش ق 908 مورخ 4/2/86)
   5. احداث شبکه kv20 مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی به متراژ km4.7 ( ش ق 9995/840 مورخ 11/12/84)
   6. نصب و اه انداز ی پست پاساژ kv 20 شهر بازی لاله اراک ( ش ق 1408 مورخ 12/5/83)
   7. احداث شبکه kv20 زمینی هتل پنج ستاره امیر کبیر اراک ( ش ق 1408 مورخ 12/5/83)
   8. احداث شبکه kv 20 شهرک صنعتی اسد آباد به طول km4 ( ش ق 1299 مورخ 16/3/83)
   9. احداث شبکه kv20، کابل کشی فشار ضعبف، روشنایی محوطه ، نصب تابلو های برق مجتمع مسکونی 544 واحدی سازمان توسعه و مسکن شهرک مدنی ( 148/162/ک مورخ 11/3/83)
   10. احداث شبکه kv20 و فشار ضعیف شهرک صنعتی لالجین، تویسرکان ، نهاوند به طول km6 ( ش ق 2004 مورخ 5/6/82)
   11. احداث شبکه kv20 شهرک صنعتی ویان به طول km6 در دست اجراء ( ش ق 11232 مورخ 1/10/87)
   12. احداث فاز دو شبکه kv20 شهرک صنعتی لاله جین  به طول km3 ( ش ق 4524 مورخ 8/10/87)
   13. رفع نواقص شبکه kv20 اختصاصی  شهرک صنعتی گنبد به طول km12 (ش ق 4525 مورخ 8/10/87)
   14. احداث شبکه kv20 شهرک صنعتی رزن به طول km6 (ش ق 2864 مورخ 11/3/87)
   15. احداث شبکه kv20 شهرک صنعتی سامن به طول km3.8 (ش ق 955 مورخ 2/2/87)
   16. احداث شبکه  روشنایی شهرک صنعتی بوعلی  به طول km2.3 (ش ق 6849 مورخ 14/6/86)
   17. احداث شبکه kv20 شهرک صنعتی حاجی آباد ملایر به طول km3 (ش ق 6194 مورخ 30/5/86)