پست های برق

  • 1- نصب و راه اندازی پست پاساژ زمینی 20 کیلوولت هتل 5 ستاره امیر کبیر 

    2- نصب و راه اندازی پست پاساژ کارخانه آرد ممتاز
    3- نصب تعدادی از پست های هوایی و زمینی کارخانجات شهرک صنعتی بوعلی
    4- نصب و راه اندازی پست پاساژ زمینی 20 کیلوولت شهربازی لاله اراک