عقد قرارداد با شرکت الکترو فانوس الوند

کد ملی

تاریخ نامه دریافتی

نام

شماره نامه دریافتی

نام خانوادگی

رنج تابلو

نام پدر

نوع چاه

شماره شناسنامه

قدرت قراردادی

پیش شماره تلفن

پرونده برق

شماره تلفن ثابت

قدرت بهره برداری

شماره همراه

رمز برق

استان

اشتراک آب

شهر

عمق چاه

روستا

آبدهی در ثانیه ( لیتر)

x

آبدهی در سال (متر مکعب)

y

پروانه بهر برداری

لطفا نامه اداره برق و فیش واریزی را اسکن نموده و از طریق بخش های زیر انتخاب و ارسال نمایید.

تصویر نامه

تصویر فیش واریزی

قرارداد فروش کنتور و تابلوي هوشمند آب و برق
اين قرارداد در تاريخ درج شده در مندرجات فرم في مابين شرکت الکتروفانوس الوند به عنوان نماينده انحصاري فروش و خدمات پس از فروش کنتورهاي هوشمند آب و برق در استان همدان به مديريت آقاي جهانبخش قمري به آدرس همدان بلوار خواجه رشيد ساختمان تجاري پارسيان طبقه سوم واحد 14 و تنظيم کننده اين فرم با مشخصات و نشاني مندرج در آن با شرايط ذيل منعقد مي گردد .
1 - موضوع قرارداد :
فروش يک دستگاه کنتور هوشمند آب و برق با آمپر قيد شده در اين قرارداد
2- مبلغ قرارداد : مبلغ کل قرارداد متناسب با قیمت روز محاسبه و اعلام می گردد
3 - مدت قرارداد :
مدت زمان قرارداد از تاريخ واریز مبلغ به مدت نود روز مي باشد .
4 - فسخ قرارداد :
1- با توجه به اختصاصي بودن کالا در صورت انصراف خريدار قبل از تحويل کنتور و تابلو 50 درصد مبلغ قرارداد ، به عنوان خسارت به اين شرکت ، ضبط گرديده و قابل عودت نمي باشد
2 - پس از تحويل کنتور به خريدار تحت هيچ شرايطي پس گرفته نمي شود .
5- شرايط قرارداد :
1- تحويل موضوع قرارداد منوط به تسويه نهايي مي باشد .
2 - تابلو و کنتور قبلي بايد تحويل اداره برق گردد .
6- محل تحويل موضوع قرارداد :
3 - انبار شرکت به آدرس همدان شهرک انديشه کوچه برزين نبش دانش

پذیرش مفاد قرارداد